„Spoločnosť EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. disponuje portfóliom výrobkov vysokej kvality. Značné investície do technologických zariadení v posledných rokoch nám vytvorili optimálne predpoklady na získanie maxima užitočných vlastností zo suroviny, čím dokážeme uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Systém kvality je v našich lomoch zabezpečovaný prostredníctvom manažéra kvality.  Sme držiteľom certifikátu ISO 9001 a máme zavedený systém vnútropodnikovej kontroly v lomoch Hradová, Sedlice, Juskova Voľa, Hanišberg, Vígľaš, Dubná Skala, Malužiná a Dubina.

V rámci výkonu kontroly našich výrobkov spolupracujeme s akreditovanými laboratóriami po celom Slovensku tak, aby sme skrátili čas medzi odberom vzorky a jej vyhodnotením na minimum. Vyrábame výrobky podľa:

  • STN EN 12620 + A1 – Kamenivo do betónu
  • STN EN 13043 – Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
  • STN EN 13242 + A1 – Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených zmesí používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstave ciest
  • STN EN 13383-1 – Kameň na vodné stavby
  • STN EN 13450 – Kamenivo do koľajového lôžka.

Početnosť skúšok všeobecných a zvláštnych vlastností je v súlade s uvedenými normami.“

V rámci neustáleho zlepšovania procesov, skvalitňovania služieb a zmierňovania negatívnych dopadov činností na okolie si naša spoločnosť stanovila cieľ pre rok 2013 ako „pilotný projekt“ certifikovať zatiaľ jedno výrobné stredisko – kameňolom Malužina – podľa normy STN EN ISO 14 001 Systémy environmentálneho manažérstva.

Pracovník technického úseku

Mgr. Slávka Rapánová
Mobil: 0905 514 213
slavka.rapanova@eurovia.sk

Dokumenty na stiahnutie